Termes, condicions d'ús i contractació

Introducció

Gràcies per utilitzar els productes, els serveis, les pàgines web i les aplicacions de Webdata Solutions, S.L.U., que el seu nom comercial és Databis i d\ara endavant serà així i que es el titular dels dominis mainsurvey.es, manisurvey.net, mainsurvey.cat y mainsurvey.eu (en endavant tots ells MainSurvey).

Els presents Termes d'Ús ("Termes d'Ús") contenen els termes que regeixen la prestació de Serveis de Mainsurvey y descriuen com acceder als Serveis i utilitzar-los.

En fer clic o prèmer un botó que indique la seva acceptació d'aquests Termes d'Ús, singar un document que els mencioni o utilitzar els Serveis, vostè manifesta la seva acceptació d'aquests termes.

Si utilitzarà els Serveis en nom d'una organització, vostè accepta aquests Termes en representació d'aquesta organització i declara que té la facultat de fer-ho. En aquest cas, "vostè" i "el seu" faran referència a la mencionada organització.

1. Tarifes i pagaments

1.1. Tarifes pels serveis

1.2. Suscripciones

Vostè accepta pagar a Databis pels serveis prestats en Mainsurvey la tarifa corresponent a cada Servei que compri o utilitzi (incloses les tarifes d'excedent), de conformitat amb els termes de preus i pagamens que se li presten en concepte de tal Servei. Quan correspongui, se li facturarà mitjantçant el mètode de facturació que seleccioni en la pàgina de gestió del compte. La forma de pagament és per targeta de crèdit per tant vostè declara y garantiza que la información que proporciona sobre dicha tarjeta es correcta y que notificará inmediatamente cualquier modificación a Databis. Las tarifas que pague no serán reembolsables, salvo según lo establecido en estos Términos de Uso o cuando así lo exija la ley.

Alguns dels nostres Serveis es facturaan per subscripció (els anomenem "Subscripcions"). Això significa que se li facturarà el servei per avançat i de forma recurrent i periòdica (cada periode es denomina "Cicle de facturació"). Els cicles de facturació generalment son mensuals o anuals, depenent del Pla de Subscripció que hagi seleccionar al comprar una Subscripció. La seva Subscripció es renovarà automàticament al final de cada cicle de facturació a menys que cancel·li la renovació automàtica a través de la seva pàgina de gestió del compte online o si es comunica amb el nostre equip d'atenció al client. Tot i que lamentarem veure-ho marxar, té dret a cancel·lar la seva renovació automàtica de la seva Subscripció en qualsevol moment. En tal ca, la seva Subscripció continuarà fins al final del Cicle de facturació abans de la cancel·lació. Podrà cancel·lar la renovació automàtica de la seva Subscripció en qualsevol moment abans de l'inici del nou cicle.

Databis ofereix un compte gratuït que pot utilitzar per provar els nostres serveis de Mainsurvey, sent el primer mes de qualsevol dels plans totalment gratuït i podrà actualitzar a qualsevol dels plans de pagament en qualsevol moment, si el pla al que es vol subscriure es superior al pla contractat en el moment se li cobrarà la part proporcional corresponent a aquesta subscripció i descomptant la part proporcional de la subscripció fins a la data. En el cas que el pla del canvi sigui inferior al pla contractat, romandrà amb tots els drets del pla que tenia contractat fins al moment i s'actualitzarà en el pròxim cicle de facturació

1.3. Impostos

Els preus llistats no inclouen impostos, gravàmens, aranzels o d'altres contribucions governamentals similars de qualsevol naturalesa, com impostos al valor afegit, impostos sobre les vendes, d'ús o retenció, que qualsevol jurisdicció pugui aplicar (conjuntament anomenats "Impostos"), a menys que s'indiqui el contrari. Vostè es responsable del pagament de tots els impostos associats a la seva compra i de mantenir actualitzada la informació de facturació.

1.4. Canvi de preus

Databis podrà modificar les tarifes que se li cobren pels Serveis en qualsevol moment; no obstant, pels Serveis facturats per subscripció, el canvi entrarà en vigor nomès al finalitzar el cicle de facturació vigent de la seva Subscripció. Databis li enviarà una notificació anticipada de qualsevol modificació en les tarifes, a la fi de donar-li l'oportunitat de cancel·lar la seva Subscripció abans de que el canvi entri en vigor.

1.5. Tarifes d'excedent

Excepte si s'indica el contrari, qualsevol tarifa d'excedent en la que vosté incorregué se li facturarà en el moment de sol·licitar el servei. El servei no podrà utilitzar-se i quedarà restringit per les condicions del seu pla fins al pagament d'aquest excedent.

2. Privacitat

2.1. Marc legislatiu

Al procesar dades personals, procedirem de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de las persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i de lliure circulació d'aquestes dades, derogant la Directiva 95/46 / CE (en endavant, el "RGPD"). La informació sobre els principis i procediments en el processament de dades personals s'estableix a la Política de privacitat, que es publica en el lloc web de Mainsurvey.

2.2. Privacitat

Durant l'ús dels Serveis, vostè podrà enviar contingut a Mainsurvey (incloses les seves dades personals i les dades personals d'altres personas). Sabem que, al enviar-nos aquestes dades, vostè confia en nosaltres i els tractarem de forma adequada. La Política de privacitat de Mainsurvey, juntament amb qualsevol notificació o declaració de privacitat específica del Servei (anomenades, en el seu conjunt "Polítiques de Privacitat de Mainsurvey"), descriuen com tractem el seu Contingut i acordem complir amb aquestes Polítiques de privacitat de Mainsurvey. Per la seva part, vostè accepta que Databis i les seves pàgines asociades como Mainsurvey, podran utilitzar i compartir el seu Contingut de conformitat amb les polítiques de privacitat de Mainsurvey i les lleis de protecció de dades aplicables.. Així mateix, vostè accepta la responsabilitat de notificar als tercers que li enviïn contingut a través dels nostres Serveis respecte de les polítiques de privacitat de Mainsurvey.

2.3. Confidencialitat

Databis tractarà el seu Contingut amb estricta confidencialitat i només utilitzarà i divulgarà de conformitat amb aquests Termes d'ús (incloses les polítiques de privacitat de MainSurvey). No obstant, el seu Contingut no es considerarà informació confidencial si: (a) és o passa a ser de domini públic (d'una forma que no sigui per incompliment dels presents Termes per part de Databis); (b) Databis tenia coneixement del Contingut legalment abans de rebre-ho per la seva part; (c) Databis el rep d'un tercer sinse coneixement d'incomplimnet de cap compromís amb vostè; o (e) va ser desenvolupat de forma independent per Databis sense referència al Conteningut de vostè. Databis pot revelar el seu Contingut quan sigui requerit per alguna instància judicial o així ho requereixi la llei a través d'algun procediment judicial o administratiu.

2.4. Seguritat

Databis emmagatzemarà i processarà el seu Contingut de forma conseqüent amb les normes de seguretat de la indústria. Databis ha implementat sistemes, polítiques i procediments tècnics, organitzatius i administratius adequats dissenyats per ajudar a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat del sel Contingut i a mitigar els riscos d'accès o ús no autoritzat.

Si Databis prengués coneixement d'un accès no autoritzat o il·legal o d'una adquisició, alteració, ús, divulgació o destrucció de dades personals en relació amb el seu compte (un "Incident de Seguritat"), Databis adoptarà els pasos necessaris per comunicar-li sense cap demora, dins de les 72 hores de prendre coneixement d'aquest Incident de Seguretat. Així mateix, Databis cooperarà raonablement amb vostè en qualsevol investigació vinculada amb un Incident de Seguretat per la preparació de qualsevol notificació requerida, i li proporcionarà qualsevol altre informació que vostè sol·liciti raonablement en relació amb aquest Incident de Seguretat, quan tal informació ja no es trobi disponible per vostè en el seu compte o online a través de les actualitzacions proporcionades per Mainsurvey.

3. El vostre contingut

3.1. Conservarà la titularitat del seu Contenido

Vostè conserva la titularitat de tots els drets de propietat intelectual relacionats amb el seu Contingut. Databis reconeixe que no és propietari de cap part del seu Contingut. Aquests Termes d'Ús no ens atorquen cap llicència ni dret sobre el vostre Contingut, excepte pels drets limitats necessaris per la prestació dels Serveis i segons es descriu en aquests Termes.

Databis no serà responsable de cap acció que vostè pugui adoptar respecte al seu Contingut, el que inclou la seva digulgació pública.

Databis respectar els drets de propietat intelectual d'altres i esperem que els nostres usuaris facin el mateix. Si voste creu que un usuari de Mainsurvey està infringint els seus drets de propietat intelectual, pot denunciar això enviant-nos un mail a hello@databis.net.

Si ens envia comentaris o suggerèncias sobre els nostres Serveis, és possible que els utilitzem i els compartim amb qualsevol propòsit i/o sense compensació ni cap obligació front a vostè.

3.2. Llista de clients

Mainsurvey i com a conseqüència totes les pàgines que pertanyen a Databis, podran indetificar-lo (pel seu nom i logotip) com a client dels Serveis prestats, en la pàgina web de Mainsurvey o de Databis, al igual que en qualsevol altre material promocional. Qualsevol crèdit mercantil que surgeixi de l'ús del seu nom i logotip renundarà en el seu propi benefici.

3.3. Revisió del Contingut

Vostè reconeix que, per assegurar el compliment de les obligacions legals, es possible que Databis hagi de revisar determinat contingut enviat als Serveis a la fir de determinar si és lícit o si infringeix aquests Termes d'Ús (per exemple, si algú denuncia un contingut il·legal). A més, podems modificar, eliminar o negar-nos a mostrar contingut, o bé impedir l'accés a aquest, si considerem que infringeix la llei o aquests termes d'Ús. Tanmateix, Databis no té cap altre obligació de supervisar o revisar el contingut enviat.

4. Gestió del compte

4.1. Mantingui la seva contrasenya protegida

Si Mainsurvey t'ha atorgat un compte en relació amb l'ús de la plataforma, tens la responsabilitat de protegir la teva contrasenya, al igual que les demés credencials utilitzades per accedir a aquest compte. Vostè (i no Databis) es responsable de qualsevol activitat realitzada a través del seu compte (excepte per l'activitat sota la responsabilitat directa de Databis que no es realitzi de conformitat amb les teves instruccions), independentment de que hagi autoritzat o no tal activitat. Si vostè té coneixement de algun accés no autoritzat al seu compte, ha de notificar-ho d'immediat a Mainsurvey. Els comptes no es poden compartir i cada compte només pot utilitzar-se per una persona.

4.2. Mantingui les dades actualitzades

En ocasions, Mainsurvey o Databis envia notificacions a l'adreça de correu electrònic registrada en el seu compte. La seva adreça de correu electrònic i, quan correspongui, les seves dades de contacte i informació de pagament associats al seu compte han de ser correctes i actuals.

4.3. Copies de seguritat

Vostè té la responsabilitat de mantenir, protegir i fer còpies de seguritat del seu Contingut. En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, Databis no assumeix responsabilitat alguna per la incapacitat d'emmagatzemar el seu Contingut, ni per la pèrdua o corrupció.

4.4. Inactivitat en el compte

Mainsurvey podrà cancel·lar el seu compte o eliminar tot el seu contingut en cas de que no hagi activitat (com un inici de sessió o un pagament) durante més de 12 mesos. No obstant, intentarem advertir-li per correu electrònic abans de cancel·lar el seu compte per donar-li l'oportunitat d'iniciar sessió y així mantenir-la activa.

5. Conducta dels usuaris en Mainsurvey

5.1. Compliment legal

Vostè declara i garanteix que complirà amb les lleis i disposicions concernents al seu ús dels serveis prestats en la plataforma Mainsurvey, fent un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tingui accés a través Mainsurvey, i tot allò sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent i als presents Termes i Condicions.

5.2. Les seves responsabilitats

Vostè es responsable de la seva conducta, el seu Contingut i les comunicacions amb d'altres mentre utilitza Mainsurvey. Databis es reserva el dret a desactivar el seu compte o desactivar continguts en cas de que s'utilitzi la plataforma per pràcticas inadequades o il·lícites. Haurà de complir amb els següents requisits al usar Mainsurvey:

6. Responsabilitat de Databis

La informació, el programari, els productes, i els serveis disponibles o inclosos a Mainsurvey poden incloure inexactituts o errors tipogràfics, pel que Databis es reserva el dret a realitzar canvis i millores de forma periòdica.

L'Usuari convé específicament que Databis no serà responsable de l'accés no autoritzat o de l'alteració de les seves transmissions o dades, de cap material o dades enviades o rebudes o no envades o rebudes, o qualsevol transacció que hagi entrat per mig de Mainsurvey. Igualment, l'Usuari convé específicament que Databis no es responsable de cap amenaça, contingut o conducta difamatòria, obscena, ofensiva o il·legal de qualsevol altre part o qualsevol infracció d'altres drets d'una altre persona, incloïnt els drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, en el seu cas. L'Usuari convé específicament que Databis no és responsable de cap contingut enviat i/o inclòs en el Lloc Web o servei de Mainsurvey o d'algun tercer.

A causa de la naturalesa d'Internet en general i els serveis interactiu en particular, Databis no ofereix cap garantia ni compromís de que la utilizació de Mainsurvey sigui lliure d'interrupcions o errors, i Databis no tindrà cap responsabilitat o obligació relacionada amb comunicacions o defectes, demores o errades o fallades de xarxa (tant si son temporals com si no) mentre s'utilitza Mainsurvey. En aquest sentit, Databis es compromet a mantenir els més alts nivells de qualitat del Servei ofert a través de Mainsurvey en la mesura de les seves posibilitats, sense perjudici de tot el que s'ha esmentat anteriorment.

L'Usuari reconeix que ha d'utilitzar la seva pròpia habilitat i els seus criterios quan utilitzi el Servei i que l'utilitza sota la seva responsabilitat. Al seu torn, l'Usuari serà responsable de la utilització de les dades obtingudes a través de Mainsurvey.

Prement en determinats enllaços d'aquest Lloc Web, l'Usuari pot anar a d'altres llocs i Databis no tindrà cap responsabilitat ni obligació de cap tipus respecte a l'exactitud o contingut de qualsevol informació o un altre aspecte d'aquests llocs.

Databis no és responsable de la compatibilitat de les eines amb d'altres programes i aplicacions utilitzats per l'Usuari.

Databis i els seus proveïdors no es fan responsables de la conveniència, fiabilitat, disponibilitat, puntualitat, virus o d'altres components nocius, ni de l'exactitutd de la informació, programari, productes, serveis i gràfics continguts dins de Mainsurvey per la prestació del Servei de enquestes per cap propòsit. Tota aquella informació, programari, productes, serveis i gràfics es proporcionen tal com estan sense cap tipus de garantia.

7. Contractació, preu i forma

7.1. Contractació

L'Usuari podrà contractar, prèvia acceptació dels presents Termes i Condicions de contractació, els Serveis oferts per Mainsurvey, no sent aplicable el dret de desestiment conforme a l'excepció a) de l'Article 103 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris. Encara no sent aplicable el dret de desestiment, Databis pot admetre, al seu criteri exclusiu, la cancel·lació del Servei dins d'un període de 10 dies a partir de la data de contractació.

La contratació del Servei de Mainsurvey per part de l'Usuari obliga al mateix a realitzar els pagaments per aquest Servei en les condicions establertes en Mainsurvey.

7.2. Pagaments

El mètode de pagament per la contractació dels serveis serà a través de targeta de crèdit.

L'Usuari accepta pagar tots els càrrecs aplicats segons els presents Termes i Condicions, incloent qualsevol impost o càrrega aplicable per qualsevol Administració Pública. Databis es reserva el dret de canviar els preus del Servei en qualsevol moment, sempre per la pròxima renovació del contracte (que pot ser mensual o anual segons allòs escollit pel client), sempre amb previ avís de 15 dies abans de la data de renovació, i l'Usuari es compromet a entregar informació correcte de l'empresa, entitat o persona que contracta el Servei.

Es garanteix als Usuaris que el procès de pagament es realitza amb absoluta seguretat, d'acord amb els protocols i serveis de seguretat exigits.

L'Usuari haurà de notificar a Databis qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta de crèdit o dèbit utilitzada per les compres, mitjançant de l'enviament d'una incidència a través de les opcions habilitades en la pròpia plataforma de l'usuari o mitjançant l'enviament d'un email a l'adreça de correu electrònic soporte@mainsurvey.net, en el menor termini de temps possible perquè Databis pugui realitzar les gestions oportunes.

Per garantir un servei ininterromput, li facturarem automàticament els Serveis Premium a partir de la data en que s'enviï el seu pagament inicial y en cada període de renovació posterior fins la cancel·lació. El seu període de renovació serà igual en temps pel període de subscripció actual. Per exemple, si està en un plan de subscripció mensual, cada període de renovació facturable serà d'un mes. Li carregarem automàticament la quantitat aplicable utilitzant el mètode de pagament que té en l'arxiu amb nosaltres. Pot desactivar la renovació automàtica en qualsevol moment a través de la secció d'Administració del seu compte Mainsurvey, "Mi cuenta". Si existís algun problema amb el pagament dels Serveis el seu compte podria ser cancel·lat segons el que s'estipula en l'apartat Suspensió i cancel·lació dels Serveis.

7.3. Preus

Tots els preus dels Serveis que s'indiquen a través del Lloc Web se s'expressen en Euros i no inclouen els impostos aplicables que puguin correspondre. Els preus son els indicats a la pàgina mainsurvey.net/ca/tarifes. El preu final dels Serveis Premium es poden ver en la pàgina de compra, abans de que es completi el pagament.

7.4. Facturació

Databis, a través de la plataforma Mainsurvey li remetrà, una vegada acceptades de forma expressa els presents Termes i Condicions de Contractació i efectuat el pagament, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, via telemàtica.

L'usuari podrà consultar la factura emesa per Databis vía web a través de les opcions preparades para aquest servei en el perfil del seu compte, sent aquest mètode la única forma per rebrer la factura.

8. Suspensió i cancel·lació dels serveis

8.1. Cancel·lació de l'contracte per part de client

Pot cancel·lar la seva Subscripció i eliminar el seu compte en qualsevol moment a través de la pàgina d'administració del seu compte. Si cancel·la una Subscripció a la meitat del cicle de facturació, no rebrà un reemborsament i podrà accedir al seu compte fins al proper cicle de facturació. Tal cancel·lació i eliminació desactivarà o inhabilitarà el seu compte, i no podrà accedir a ella a partir del proper cicle de facturació, per exmpele, si cancel·la el seu compte el dia 25 d'un mes, sent el seu cicle de facturació mensual el 18 de cada mes, a partir del dia 18 del proper mes (cicle de facturació) no podrà accedir al seu compte.

8.2. Suspensió del compte per part de Databis

Databis pot cancel·lar la seva Subscripció al final d'un cicle de facturació notificant-li per escrit, via correu electrònic, amb al menys 30 dies d'anticipació. Databis pot cancel·lar la seva Subscripció per qualsevol raó notificant-li per escrit, via correu electrònic, amb al menys 90 dies d'anticipació i li atorgarà un reemborsament prorratejat pel període que no hagi utilitzat durant aquest cicle de facturació, en el cas que sigui anual. Databis pot suspendre el funcionament de la seva Subscripció o cancel·lar-la per qualsevol de les següents raons: (a) Vostè ha imcomplert de forma substancial els presents Termes i no ha subsanat aquest incompliment en els 30 dies posterior a que Databis li hagi notificat per escrit via mail; (b) Vostè ha interromput les operacions comercials o estàs subjecte a procediments d'insolvència i els procediments no cessen en un termini de 90 dies; o (c) no has pagat les tarifes per més de 30 dies desprès de la data del venciment. Així mateix, Databis podrà limitar, suspendre o cancel·lar els Serveis que li presta en els següents casos: (i) si vostè no compleix aquests termes; (ii) si utilitza els Serveis de forma que ens generi una responsabilitat legal o afecti a l'ús dels Serveis per part de tercers; o (iii) si estiguéssim investigant una conducta sospitosa de la seva part. A més, en cas de que limitem, suspenguem o cancel·lem els Serveis que vostè rep, segons el motiu, farem tot allò que sigu possible per comunicar-li amb antelació i donar-li l'oportunitat d'exportar una còpia del seu Contingut des dels nostres Serveis. No obstant, poden donar-se situacions urgents en les que es probable que Databis decideixi que hem de prendre mesures immediates sense cap avís previ. Databis farà els esforços comercialment raonables per reduir l'abast i durada de qualsevol limitació o suspensió d'acord amb allò establer a la present Secció com sigui necessari per resoldre el fet que va motivar aquesta acció. Databis no té obligació de conservar el seu Contingut desprès de la cancel·lació del Servei corresponent.

8.3. Eliminació de dades per cancel·lació o suspensió del compte

Treinta dies desprès de la cancel·lació o suspensió del compte, Databis es reserva el dret a eliminar irrevocablement totes les dades proporcionades pel client, inclosos els qüestionaris, els participants de l'enquesta i els resultats de l'enquesta i demés comptes d'administradors i creadors existents pel comptes sense notificació prèvia.

9. Cesió o revenda del contracte i canvi de circumstàncies

L'Usuari no podrà revendre, cedir o transmetre de qualsevol forma la contractació del Servei, ni els drets derivats del mateix. Qualsevol revenda, cessió o transmissió per l'Usuari de la Contractació del Servei o dels seus drets serà nul davant Databis, i constituirà causa automàtica i immediata de resolució contractual per la que el seu compte serà suspesa immediatament no tenint dret a cap reemborsament, encara que no s'hagués compler el cicle de facturació.

10. Modificació de la plataforma

En un afany de millora constant de Mainsurvey, Databis es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de la plataforma d'enquestes Mainsurvey sense previ avís, encara que en cada actualització de Mainsurvey es garantirà la notificació als usuaris dels canvis realitzats.

11. Descàrrecs i limitació de responsabilitat

Vostè afirma comprendre i acceptar que la seva utilització de Mainsurvey, els nostres serveis i productes, és practicat sota el seu compte i risc i que Mainsurvey, els seus serveis i productes son proveïts "tal qual" i "segons disponibilitat". Comprèn i accepta que Databis no és responsable de la disponibilitat i/o funcionalitat de qualsevol lloc web de tercers ni del material al que puguis accedir a través del lloc web de Mainsurvey.

11.1. Descàrrec de responsabilitat

L'experiència positiva dels usuaris es la nostra màxima dedicació i estem encantats de complaure als nostres clients, pero existeixen determinades promeses que no podem fer en relació amb els Serveis. Encara que tractarem de mantenir els nostres serveis en línia sempre disponibles, però poden ser inaccessibles en algun moment per diferents raons. Llevat en el cas dels que s'expressent en els presents termes, i sempre i quan estigui permès per la legislació aplicacble, els serveis i totes les orientacions o recomanacions relacionades es presten "en la seva conidició actual" i Mainsurvey no ofereix garanties de cap tipus, explícites, implícites, estatutàries o d'una altra naturalesa, incloses les relatives a la comercialització, la adequació per un objectiu específic i el incompliment de condicions, ni representacions relatives a la disponibilitat, fiabilitat o precisió dels serveis.

11.2. Exclusió i limitació de la responsabilitat

En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, Databis i Mainsuvey, les seves filials, funcionaris, empleats, agents, proveïdors i llicenciadors no tindran cap responsabilitat per: (a) qualsevol dany indirecte, conseqüent, especial, secundari, punitiu o exemplar de qualsevol tipus, o (b) per la pèrdua d'ús, dades, negocis, ingressos o guanys (ja siguin directes o indirectes) que pugui sorgir en relació amb els serveis i amb aquests termes d'ús, independentment de que siguin contractuals, extracontractuals, per responsabilitat estricta o qualsevol altre teoria legal, inclòs encara que s'hagués notificat previament a Databis de la possibilitat d'aquests danys i fins i tot si un recurs no compleix amb el seu propòsit essencial.

Databis no es fa responsable de qualsevol dany directe, indirecte, casual, trascendental o exemplar que pugui ser provocat per vostè, per qualsevol causa en la prestació i funcionament dels serveis i sota qualsevol teoria de responsabilitat. Això inclou, però no es limita a, qualsevol pèrdua de beneficis (ja sigui directa o indirecta), pèrdua de fons de comerç o reputació de negoci, pèrdua de dades, cost de substitució de bens o serveis, o qualsevol altre pèrdua d'intangibles.

Qualsevol pèrdua o dany incorreguda per vostè, incloent, però no liminant-se a, la pèrdua o dany com a resultat de:

  1. Qualsevol dependència posada per vostè en la integritat, exactitut o existència de algun anunci, o como a resultat de qualsevol relació o transacció entre vostè i qualsevol anunciant o patrocinador dels que els seus anuncis apareguin en els serveis.
  2. Qualsevol canvi que Mainsurvey pdoria aplicar als seus serveis, o por qualsevol cessament en la provisió o funcions dels serveis, ja sigui permanent o temporal.
  3. Elimninació, deformació, o fallada al emmagatzemar qualsevol contingut o d'altres dades de comunicacions mantingudes o transmeses per, o mitjançant els nostres Serveis
  4. El seu fracàs en proporcionar a Databis unes dades d'usuari correctes.
  5. El seu fracàs al mantenir la seva contrasenya i detalls del seu compte segus i confidencials.