Avís legal

1. Dret de la informació

En cumpliment de l'artícle 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el titular d'aquest portal es Webdata Solutions S.L.U., sucursal a Espanya, amb CIF B67068866 i domicili social al carrer Impressors nº 12 de Vilanova del Camí C.P. 08788, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid el 24 d'agost de 2017, Tom: 46074, Foli: 78, Full: 508661, Inscripció: 1. Que El seu nom Cuyo nombre comercial es Databis y en adelante se indicará por este nombre.

L'accés i/o us al Lloc Web li atribueix la condició d'usuari, i accepta, des d'el mencionat accés i/o us, el present avís legal.

L'usuario (en endavant, l'"Usuario") pot posar-se en contacte amb Databis, en relació a la utilizació de la web, per telèfon al 93 677 91 15 o per correu electrònic en hello@databis.net.

2. Ús del Lloc Web

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc Web. El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, fotografies, continguts multimèdia i informacions (en endavant "continguts") que pertanyen a Databis o a tercers, als que l'usuari pot tenir accés.

L'Usuari es comprommet a fer un ús adequat dels Continguts i Serveis oferts a travé del Lloc Web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emplear-los per: (i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic; (ii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web Databis, dels seus proveïdors o de terceres persones; (iii) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptipbles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Databis, tercers proveïdors i altres Usuaris; (v) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transormar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l'autorització de Databis; (vi) Suprimir, ocultar o manipular els Conteninguts subjectes a drets de Propietat Intelectual o Industrial i demés dades identificatives que aquests drets de Databis o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que pugui inserir-se en aquests Continguts.

Databis tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d\acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d\aquestes actuacions.

Databis podrà suspendre temporalment sense previ avís, l'accessibilitat al Lloc Web amb motiu o d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Tanmateix, sempre que les circumstàncies ho permetin, Databis comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels Serveis. Databis no es responsabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos al Lloc Web.

3. Propietat Intel·lectual

Tots els dres de Propietat Intel·lectual del Contingut d'aquest Lloc Web i el seu disseny gràfic son propietat exclusiva de Databis, pel que només a Databis li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per això i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Lley de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Databis, de qualsevol contingut inclòs en el Lloc Web.

Databis no conedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el Lloc Web, els Serveis o Continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial corresponents als Continguts aportats pels Usuaris es responsabilitat exclusiva dels mateixos, pel que l'Usuari mantindrà indemne a Databis de qualsevol reclaamació de tercers derivada de la utilizació il·lícita de Continguts en el Lloc Web.

4. Responsabilitat i garanties

Databis declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dintre de les seves possibilitats i estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del Lloc Web, així com l'abssència de virus i components nocius. No obstant, Databis no pot fer-se responsable de: (i) la continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis; (ii) l'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocòrrer; (iii) l'absència de virus i/o demés components nocius; (iv) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de Seguretat de Databis.

Databis no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a d'altres pàgines Web que es trobin en el Lloc Web, podent dirigir a l'Usuari a d'altres Llocs web sobre els que Databis no té cap tipus de control, pel que l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al Contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

5. Durada i modificació

El present Avís legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent Databis efectuar canvis sobre les condicions especificades en el mateix, i que entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

Databis podrà suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els Serveis que presta, així com també la forma en els que els mateixos apareixin localitzats o presentats. S'enten com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en el que l'Usuari accedeix al Lloc Web.

L'acceés i/o l'ús del Lloc Web s'entendrà com una acceptació per part de l'Usuari del present Avís Legal i de les seves condicions i, en el seu cas, dels canvis efectuats en les mateixes.